Doprava zadarmo nad čiastku 25,95 €
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
  2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
   1. Odo dňa prevzatia tovaru,
   2. Odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.
  3. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
  4. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
  5. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu ŠM Dolina 20, 917 01 Trnava
  6. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
  7. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
  8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  9. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  10. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
   1. Ododávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Adresát:
…………………………
…………………………
……………………….

Ja/My(*) touto cestou informujem/informujeme(*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej
zmluvy nasledovných produktov(*) dodacej zmluvy nasledovných produktov (*)/ zmluvy o
dielo spočívajúcej vo vykonaní nasledovných vecí(*)/o poskytovaní nasledovnej služby(*)

Dátum uzavretia zmluvy(*)/prevzatia(*)

Číslo objednávky (ak je relevantné; len voliteľne)

Meno a priezvisko zákazníka(-ov)

Adresa zákazníka (-ov)

Podpis zákazníka (-ov) (len ak je formulár zaslaný v papierovej verzii)

Dátum

(*) Nepotrebné prečiarknuť

IdoSell Trusted Reviews
4.74 / 5.00 6530 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-04-18
Bola som spokojná s procesom dodania.
2024-04-18
Rýchle vybavenie objednávky .
pixel