Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Politika ochrany osobných údajov

ARAZOO, s. r. o.
ul. Svrčinovec 1101 ,
023 12 Svrčinovec
SK2121846133
email: info@arazoo.sk

Adresa pre vrátenie tovaru :
Svrčinovec 1101, 023 12 Svrčinovec

I. Základní ustanovení

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je ARAZOO, s. r. o., ul. Svrčinovec 1101, 023 12 Svrčinovec, email: info@arazoo.sk .
 2. Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát ( zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:
  • Spracované v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,
  • Zozbierané na osobitné, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;
  • Primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
  • Podľa potreby opravené a aktualizované,
  • Uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;
  • Spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.
 5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 8. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 9. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

II. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 2. Podkladom pre spracovanie zákazníckych osobných údajov je predovšetkým potreba plniť zmluvu, ktoré je zmluvnou stranou, alebo je potrebné podniknúť kroky na jeho žiadosť pred tým, než je uzavretá (čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 3. Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údaje zákazníka spracované na základe:
  1. Dobrovoľne vyjadreného súhlasu - priameho marketingu (článok 6 ods. 1 písm. a)GDPR);
  2. Právnej povinnosti - ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti správcu, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisov správca účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
  3. Nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniť alebo obhajovať nároky, komunikovať so zákazníkom aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy zákazníkov), trhové a štatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

III. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  1. Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  2. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

IV. Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  1. Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  2. Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  3. Zaisťujúce marketingové služby.

V. Aké máte práva ?

 1. 1. Každý zákazník má právo:
  • Podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov;
  • Prenos osobných údajov, za predpokladu, že boli poskytnuté správcovi subjektom a ktoré sú spracovávané automatizovaným spôsobom, a sú spracovávané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, napríklad k inému správcovi;
  • Prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracovávajú);
  • Ziadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracované neoprávnene);
  • Odvolať každý správcovi udelený súhlas; odvolania súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.
  • Podať námietky proti spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vykonávané za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä pre marketingové účely, vrátane profilovanie (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom zákazníka).

VI. Záverečne ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Cookies

I. Čo sú súbory "cookies"?

 1. "Cookies"sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 2. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

II. Aké "súbory cookies" používame?

 1. Existujú dva typy súborov "cookies" - "session" a "trvalé". Prvými sú dočasné súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa odhlásite z webových stránok alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) - potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory "trvalé" zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru "cookies" alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Súbory cookies, ktoré používajú spolupracujúce subjekty operátora webových stránok, podliehajú vlastným pravidlám ochrany osobných údajov.

III. Na akom právnom základe používame "cookies"?

 1. Získanie a ukladanie informácií pomocou cookies je možné na základe súhlasu návštevníka. V pôvodným nastaveniu webového prehliadače alebo iného softvéru nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom do siete povoľujú, aby boli cookies umiestnené na takéto zariadenia v predvolenom nastavení a zhromažďovali tak informácie o návštevníkoch. V nastaveniach webového prehliadača alebo ako súčasť správy pravidiel ochrany osobných údajov na našich stránkach súhlas vyjadrený v súvislosti s používaním technológie cookies vrátane našich partnerov kedykoľvek zmenený alebo zrušený(ale niektoré časti obchodu nemusia fungovať správne). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním (podrobnejšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, sú uvedené v nasledujúcich častiach týchto pravidiel). Základom spracovania takýchto získaných údajov je oprávnený záujem správcu, ktorým je potreba poskytnúť najkvalitnejší obsah predložený správcom tak, že sa prispôsobí preferenciám návštevníkov a marketingu produktov a služieb správcu- vrátane priameho alebo jeho partnerov, v takom prípade sa partneri nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta.

IV. Ako odstrániť/ zablokovať súbory cookies?

 1. Návštevník môže zmeniť spôsob používania súborov cookies nariadením vyjadrených súhlasov ako súčasti nastavení ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prehliadačom vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré pochádzajú z Internetového obchodu (a iných webových stránok). Ak to chcete urobiť, zmeňte nastavenia prehliadače. Metóda odstránenia sa líši v závislosti od použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, by mali byť umiestnené na karte "Pomocník" vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov cookies nie je totožné s vymazaním osobných údajov správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies.
 2. Napríklad v programe Internet Explorer môžou byť upravené súbory cookies z: Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Ochrana osobných údajov; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje -> Voľby -> Ochrana osobných údajov; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Cesty prístupu sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie prehliadača.
 3. Je tiež možné zablokovať súbory cookies tretích strán súčasne s akceptovaním súborov cookies, ktoré používa priamo správca (možnosť "blokovať súbory cookies tretích strán").
 4. Funkčné súbory cookie (nevyhnutné)

  arazoo.sk

  monit_token: 365 dni, cookie
  Identifikuje zákazníka obchodu

  shop_monit_token: 30 zápisnice, cookie
  Identifikuje zákazníka obchodu.

  client: 1 dni, cookie
  Identifikuje prihláseného zákazníka / košík neprihláseného zákazníka.

  affiliate: 90 dni, cookie
  Ukladá informácie o ID partnera, z ktorého bol obchod zadaný.

  ordersDocuments: cookie
  Ukladá informácie o stave tlače dokumentu.

  __idsui: 1095 dni, cookie
  Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

  __idsual: 1095 dni, cookie
  Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

  __IAI_SRC: 90 dni, cookie
  Ukladá iba zdroj, z ktorého bola stránka otvorená.

  login: cookie
  Ukladá informácie o tom, či sa používateľ prihlásil na stránku

  CPA: 28 dni, cookie
  Obsahuje informácie o premenných pre programy CPA/CPS, na ktorých sa lokalita zúčastňuje.

  __IAIRSABTVARIANT__: 30 dni, cookie
  Identifikátor variantu pre A/B test a konfiguráciu motora IdoSell RS.

  basket_id: 365 dni, cookie
  Identifikátor nákupného košíka používateľa stránky, pridelený na dobu trvania prebiehajúcej relácie.

  page_counter: 1 dni, cookie
  Počítadlo navštívených stránok.

  LANGID: 180 dni, cookie
  Ukladá informácie o jazyku vybratom používateľom stránky.

  REGID: 180 dni, cookie
  Ukladá informácie o regióne používateľa stránky.

  CURRID: 180 dni, cookie
  Ukladá informácie o mene stránky vybranej používateľom

  __IAIABT__: 30 dni, cookie
  Ukladá identifikátor A/B testu na účely testovania a zlepšovania funkčnosti obchodu

  __IAIABTSHOP__: 30 dni, cookie
  Ukladá identifikátor obchodu, ktorý sa zúčastňuje na A/B teste

  __IAIABTVARIANT__: 30 dni, cookie
  Uloží identifikátor variantu vybraného v rámci prebiehajúceho A/B testu.

  toplayerwidgetcounter[]: cookie
  Ukladá počet zobrazení vyskakovacej správy.

  samedayZipcode: 90 dni, cookie
  Ukladá informácie o poštovom smerovacom čísle používateľa stránky, ktoré je potrebné na ponuku doručenia kuriérom v rámci služby SameDay.

  applePayAvailability: 30 dni, cookie
  Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa k dispozícii platobná metóda ApplePay.

  paypalMerchant: 1 dni, cookie
  ID účtu PayPal.

  toplayerNextShowTime_: cookie
  Ukladá informácie o čase, v ktorom sa má zobraziť ďalšia vyskakovacia správa.

  rabateCode_clicked: 1 dni, cookie
  Ukladá informácie o uzavretí aktívneho panela zliav.

  freeeshipping_clicked: 1 dni, cookie
  Uloží informáciu o uzavretí lišty bezplatného doručenia.

  redirection: cookie
  Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacieho okna s uvedením navrhovaného jazyka pre obchod.

  filterHidden: 365 dni, cookie
  Po kliknutí na možnosť zložiť filter pre tovar sa uloží, ktorý filter sa má zložiť pri obnovení zoznamu tovaru.

  toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
  Ukladá informácie o zatvorení vyskakovacej správy.

  cpa_currency: 60 zápisnice, cookie
  Obsahuje informácie o menách programov CPA/CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.

  basket_products_count: cookie
  Ukladá informácie o počte produktov v košíku.

  wishes_products_count: cookie
  Ukladá informácie o počte produktov v zozname obľúbených.

  remembered_mfa: 365 dni, cookie
  Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

  IAI S.A.

  iai_accounts_toplayer: 30 dni, cookie
  Zabezpečuje správne zobrazenie vyskakovacieho okna informujúceho o prihlasovacej službe IdoAccounts (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

  IdoSell

  platform_id: cookie
  Ukladá informácie o tom, či sa stránka zobrazuje v mobilnej aplikácii.

  paypalAvailability_: 1 dni, cookie
  Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa k dispozícii platobná metóda PayPal.

  ck_cook: 3 dni, cookie
  Ukladá informácie o tom, či používateľ webovej stránky súhlasil so súbormi cookie.

  IdoAccounts

  accounts_terms: 365 dni, cookie
  Ukladá informácie o tom, či používateľ súhlasil s používaním služby IdoAccounts.

  express_checkout_login: 365 dni, cookie
  CookieNameExpressCheckoutLogin

  Google

  NID: 180 dni, cookie
  Tieto súbory cookie (NID, ENID) sa používajú na zapamätanie vašich preferencií a ďalších informácií, napríklad preferovaného jazyka, počtu výsledkov, ktoré chcete, aby sa zobrazovali na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20), a toho, či chcete mať zapnutý filter Google SafeSearch. Tento súbor cookie je potrebný aj na poskytovanie platobnej služby Google Pay.

  Google reCAPTCHA

  _GRECAPTCHA: 1095 dni, cookie
  Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Google reCAPTCHA, ktorá chráni našu stránku pred spamovými požiadavkami v kontaktných formulároch.

  PayPal

  ts: cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  ts_c: 1095 dni, cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a používa sa na predchádzanie podvodom.

  x-pp-s: cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  enforce_policy: 365 dni, cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  tsrce: 3 dni, cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  l7_az: 60 zápisnice, cookie
  Tento súbor cookie je potrebný pre funkciu prihlásenia PayPal na webovej stránke.

  LANG: 1 dni, cookie
  Tento súbor cookie spravidla poskytuje spoločnosť PayPal a podporuje platobné služby na webovej lokalite.

  nsid: cookie
  Používa sa v súvislosti s transakciami na webovej lokalite. Súbor cookie je potrebný na zabezpečenie transakcií.


  Analytické súbory cookie

  IAI S.A.

  __IAI_AC2: 45 dni, cookie
  Identifikátor sledovania aktivity na zhromažďovanie histórie zdrojov predbežných objednávok, ako aj zdroja, prostredníctvom ktorého bola objednávka zadaná podľa modelu atribúcie posledného kliknutia.

  Google Ads

  *-*: 14 dni, cookie
  It stores information about whether a 'Google Consumer Reviews' popup has already been displayed, asking for consent to send a survey about the order.

  Google Analytics

  _ga_: 730 dni, cookie
  Používa sa v službe Google Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.

  _ga: 730 dni, cookie
  Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

  _gid: 1 dni, cookie
  Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

  _gat: 1 dni, cookie
  Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.

  _dc_gtm_UA-#: 730 dni, cookie
  Používa sa v nástroji Google Tag Manager na riadenie načítania značky skriptu služby Google Analytics. Služba Analytics anonymizuje IP adresu.

  FPLC: 1200 zápisnice, cookie
  Verzia súboru cookie, ktorá nie je určená len pre HTTP, s názvom FPLC s hodnotou hashovanou z hodnoty FPID.

  _gat[_]: 1 zápisnice, cookie
  Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics nasadená prostredníctvom nástroja Google Tag Manager, tento súbor cookie sa bude volať _dc_gtm_.

  _gat_gtag: 1 zápisnice, cookie
  Slúži na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, toku, zdroja a ďalších informácií.

  __utma: 730 dni, cookie
  Slúži na rozlíšenie používateľov a relácií. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení javascriptovej knižnice a neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

  __utmb: 30 zápisnice, cookie
  Slúži na určenie nových relácií/návštev. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí javascriptová knižnica a neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

  __utmc: cookie
  Nepoužíva sa v ga.js. Nastavené pre interoperabilitu s urchin.js. V minulosti tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom cookie __utmb na určenie, či sa používateľ nachádza v novej relácii/návšteve.

  __utmt: 10 zápisnice, cookie
  Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek.

  __utmz: 180 dni, cookie
  Uloží zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako sa používateľ dostal na vašu stránku. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení javascriptovej knižnice a aktualizuje sa pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

  __utmv: 730 dni, cookie
  Slúži na ukladanie vlastných premenných údajov na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa vytvorí, keď vývojár použije metódu _setCustomVar s vlastnou premennou na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa používal aj pre zastaranú metódu _setVar. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.

  AMP_TOKEN: 365 dni, cookie
  Obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie ID klienta zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, požiadavku v lietadle alebo chybu pri načítaní ID klienta zo služby AMP Client ID.

  FPID: 730 dni, cookie
  Tento súbor cookie sa štandardne nazýva FPID (First Party Identifier). Hodnota uložená v súbore FPID sa použije na nastavenie identifikátora klienta v požiadavke na servery spoločnosti Google.

  _gaexp: 90 dni, cookie
  Slúži na určenie zaradenia používateľa do experimentu a uplynutia platnosti experimentov, do ktorých bol používateľ zaradený.

  _opt_awcid: 1 dni, cookie
  Používa sa pre kampane mapované na identifikátory zákazníkov služby Google Ads.

  _opt_awmid: 1 dni, cookie
  Používa sa pre kampane mapované na ID kampaní Google Ads.

  _opt_awgid: 1 dni, cookie
  Používa sa pre kampane mapované na ID reklamných skupín Google Ads.

  _opt_awkid: 1 dni, cookie
  Používa sa pre kampane mapované na ID kritérií Google Ads.

  _opt_utmc: 1 dni, cookie
  Uloží posledný parameter dopytu utm_campaign.

  _opt_expid: 0.2 zápisnice, cookie
  Tento súbor cookie sa vytvorí pri spustení experimentu presmerovania. Ukladá ID experimentu, ID variantu a odkaz na presmerovanú stránku.

  Google Analytics pixel: 999 dni, sledovací pixel
  Pixel meria návštevy, kliknutia a iné digitálne správanie. To umožňuje prispôsobiť vašu marketingovú stratégiu.

  __utmli: 60 dni, cookie
  Súbor cookie je súčasťou funkcie Enhanced Link Attribution, ktorá sa v rámci analýz na stránke snaží rozlišovať kliknutia na odkazy vedúce na rovnaké miesto určenia. Obsahuje identifikátor (ak existuje) kliknutého odkazu (alebo jeho nadradeného odkazu), ktorý sa načíta na nasledujúcej stránke, takže analýzy na stránke môžu určiť, kde na stránke sa kliknutý odkaz nachádzal.

  Google Maps

  SID: 3650 dni, cookie
  Obsahujú digitálne podpísané a zašifrované záznamy ID účtu Google používateľa a posledného času prihlásenia. Kombinácia týchto súborov cookie (SID, HSID) umožňuje spoločnosti Google blokovať mnohé typy útokov, napríklad pokusy o krádež obsahu formulárov odoslaných v službách Google.


  Reklamné súbory cookie

  Meta (Facebook)

  fbsr_: cookie
  Contains the signed request for the Facebook App user.

  fbss_: 365 dni, cookie
  Shared session Facebook.

  fbs_: 30 zápisnice, cookie
  Facebook session.

  Meta Pixel: 999 dni, sledovací pixel
  The Meta Pixel is a piece of code that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions taken by users of the site and allows you to make sure that your shop ads are shown to the right people.

  _fbp: 90 dni, cookie
  Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

  fr: 90 dni, cookie
  Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

  _fbc: 730 dni, cookie
  Store last visit.

  tr: cookie
  Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

  sb: 402 dni, cookie
  This cookie helps identify and apply additional security measures in case someone tries to access your Facebook account without authorization, for example by entering random passwords. It is also used to record information that will allow Facebook to recover a user's account if they forget their password, or to provide additional authentication if it suspects someone has hacked into their account. This includes, for example, \"sb\" and \"dbln\" cookies, which can securely identify a user's browser.

  usida: cookie
  Collects a combination of the user’s browser and unique identifier, used to tailor advertising to users.

  wd: 9 dni, cookie
  This cookie helps direct traffic between servers and analyze how fast Meta Products load on different users. Thanks to cookies, Meta can also record the aspect ratio and dimensions of a user's screen and windows, and know whether the user has high contrast mode enabled, so it can present its sites and applications correctly. It can, for example, use \"dpr\" and \"wd\" cookies, among others, to provide the user with optimal device screen parameters.

  locale: 9 dni, cookie
  This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser.

  datr: 7 dni, cookie
  The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. This cookie plays a key role in Facebook's security and site integrity features.

  arazoo.sk

  RSSID: 180 dni, cookie
  ID používateľa IdoSell RS, ktoré sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej lokalite.

  __IAIRSUSER__: 60 zápisnice, cookie
  ID používateľa IdoSell RS, ktoré sa používa na účely zobrazovania odporúčaní produktov na mieru na webovej lokalite.

  Google Ads

  _gcl_au : 90 dni, cookie
  Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

  FPAU: 90 dni, cookie
  A cookie that collects information about users and their activity on the site through embedded elements for analytical and reporting purposes.

  FPGCLAW: 90 dni, cookie
  Contains campaign related information on the user.

  FPGCLGB: 90 dni, cookie
  Contains campaign related information on the user.

  _gcl_gb: 90 dni, cookie
  Contains campaign related information on the user.

  _gac_gb_<>: 90 dni, cookie
  Contains campaign related information on the user.

  _gcl_aw: 90 dni, cookie
  Contains campaign related information on the user.

  IDE: 730 dni, cookie
  This cookie are used to show Google ads on non-Google sites.

  1P_JAR: 30 dni, cookie
  This cookie file is used to collect website statistics and track conversion rates. Sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates.

  test_cookie: 1 dni, cookie
  It is used for testing whether the permissions to set cookies in the user's browser are enabled

  AEC: 138 dni, cookie
  These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge.

  APISID: 193 dni, cookie
  This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

  CONSENT: 559 dni, cookie
  This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

  DSID: 10 dni, cookie
  ‘DSID’ cookie is used to identify a signed-in user on non-Google sites and to remember whether the user has agreed to ad personalization.

  OTZ: 23 dni, cookie
  This cookie is used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, the number of results displayed on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google SafeSearch turned on.

  SAPISID: 28 dni, cookie
  This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

  SEARCH_SAMESITE: 176 dni, cookie
  Allow servers to mitigate the risk of CSRF and information leakage attacks by asserting that a particular cookie should only be sent with requests initiated from the same registrable domain.

  SIDCC: 393 dni, cookie
  Download certain tools from Google and save certain preferences, for example the number of search results per sheet or activation of the SafeSearch filter. Adjust the ads appearing in google search.

  SSID: 393 dni, cookie
  This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

  __Secure-*: 730 dni, cookie
  These cookies are used to deliver ads more relevant to you and your interests.

  Google Analytics

  __gads: 395 dni, cookie
  Poskytovanie reklamy alebo opätovné cielenie.


IdoSell Trusted Reviews
4.73 / 5.00 6915 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-05-16
Prehľadná bezproblémová stránka, jednoduché objednávanie, rýchle doručenie.
2024-05-16
Rýchle vybavenie objednávky
pixel